ZASADY DOTYCZĄCE SALI ZABAW

 

  1. Korzystanie z Sali Zabaw możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 11.00 do 20.00, z wyjątkiem terminów, w których odbywają się imprezy zamknięte lub organizator ustali inne godziny.
  2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 12. Dzieci mogą przebywać na sali pod opieką do 2 pełnoletnich opiekunów. Organizator ma prawo ustalić inne zasady dotyczące liczby opiekunów.
  3. Korzystanie z Sali Zabaw płatne jest według cennika dostępnego w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.teczowadolina.bytom.pl
  4. Możliwe jest pozostawienie dziecka w Sali Zabaw pod opieką personelu, jeśli dziecko ukończyło 4 lata. Każda rozpoczęta godzina płatna jest według cennika.
  5. Sala Zabaw wyposażona jest w zabawki i pomoce edukacyjne przeznaczone do swobodnego wykorzystywania przez uczestników podczas pobytu w Sali Zabaw. Zabawki i pomoce są własnością organizatora i nie mogą być wynoszone poza siedzibę organizatora. W przypadku naruszenia niniejszej zasady klient będzie zobowiązany zapłacić równowartość zabranego przedmiotu.
  6. Za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania miejsca lub zabawek (np. rzucanie zabawkami, stawanie na przedmiotach do tego nie przeznaczonych etc.) odpowiada rodzic lub opiekun – do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia. Niniejsza zasada nie dotyczy dzieci pozostawianych w Sali Zabaw pod opieką personelu.
  7. Do Sali Zabaw nie mogą być wnoszone napoje ani inne produkty spożywcze. Konsumpcja może odbywać się wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego zalecenia odpowiada rodzic lub opiekun – do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia.
  8. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do Sali Zabaw.