ZAJĘCIA DLA DZIECI

 

 1. Dziecku biorącemu udział w zajęciach może towarzyszyć jeden opiekun.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia przed wejściem do sali. Opiekunowie mogą korzystać z udostępnionych przez Organizatora foliowych ochraniaczy na buty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia możliwości uczestnictwa w zajęciach dzieciom z objawami chorób zakaźnych dla bezpieczeństwa pozostałych dzieci. Organizacja urodzin i innych imprez zamkniętych.
 4. Warunkiem rezerwacji terminu imprezy urodzinowej jest wypełnienie i podpisanie.
 5. Zlecenia/Ankiety oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki zgodnie z odrębnie określonym cennikiem.
 6. Cena kalkulowana jest każdorazowo na podstawie wybranych i zaznaczonych przez klienta w Zleceniu/Ankiecie opcji imprezy.
 7. Rezygnacja z terminu imprezy może zostać dokonana osobiście w lokalu organizatora poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu w zleceniu.
 8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na co najmniej 3 tygodnie przed zarezerwowanym terminem imprezy, może nastąpić przesunięcie imprezy na inny termin z zachowaniem pełnej wartości zaliczki lub zwrot 50% zaliczki.
 9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji pomiędzy 3 a 1 tygodniem przed zarezerwowanym terminem imprezy, może nastąpić zmiana terminu organizacji urodzin z zachowaniem 50% wartości zaliczki, lub rezygnacja z organizacji imprezy bez zwrotu zaliczki.
 10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 7 dni roboczych przed zarezerwowanym terminem imprezy, zaliczka nie podlega zwrotowi. Organizator może ewentualnie przenieść 20% zaliczki na poczet imprezy w innym terminie, aczkolwiek nie późniejszym niż 30 dni od terminu, którego dotyczy rezygnacja.
 11. Czas trwania imprezy urodzinowej wynosi 2 lub 2,5 godziny zegarowe. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania imprezy po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem oraz za dodatkową opłatą zgodnie z odrębnym cennikiem.
 12. Liczbę gości określoną w zleceniu organizacji urodzin należy potwierdzić najpóźniej trzy dni przed datą organizacji przyjęcia osobiście lub telefonicznie w placówce dokonując odpowiedniej adnotacji na Zleceniu.
 13. Dodatkowe atrakcje podczas urodzin rozpoczynają się punktualnie o godzinie określonej w Zleceniu.
 14. Impreza kończy się o ustalonej godzinie. Animatorzy rozpoczynają wówczas sprzątanie. Goście powinni opuścić lokal niezwłocznie po zakończeniu imprezy. W przypadku jeśli czas opuszczenia lokalu od momentu zakończenia imprezy przekroczy 30 minut za każdą rozpoczętą godzinę zostanie naliczona dopłata według następującego wzoru: cena przedłużenia urodzin o godzinę + 50% tej ceny.
 15. Impreza prowadzona jest przez co najmniej jednego wyznaczonego animatora (wyjątek stanowią urodziny bez animatora).
 16. Opiekę nad uczestnikami imprezy urodzinowej sprawuje osoba dokonująca zgłoszenia urodzin lub inna osoba określona w zleceniu urodzin. Wyjątek stanowią dzieci poniżej 3 roku życia – każde dziecko do 3 roku życia musi mieć opiekuna, który będzie brał czynny udział w zabawach.
 17. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego zalecenia, odpowiada (do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) osoba dokonująca zgłoszenia urodzin.
 18. Organizacja innych niż urodzinowe imprez zamkniętych odbywa się na warunkach uzgadnianych indywidualnie z klientem.