OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

  1. Korzystanie z usług może odbywać się na podstawie:
  2. Opłaty jednorazowego wstępu do Sali Zabaw lub na: zajęcia, warsztaty lub inną usługę o charakterze jednorazowym z oferty organizatora w wybranym przez klienta, dostępnym terminie, według odrębnego cennika lub za cenę określoną w odrębnej ofercie organizatora;
  3. Korzystanie z usług może odbywać się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące cen oraz okresów świadczenia poszczególnych usług dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.
  5. W razie rezygnacji z opłaconych usług uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
  6. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach z przyczyn leżących po stronie uczestnika, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę, ani do zaproponowania innego terminu usługi, która nie została wykorzystana.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi w nagłych przypadkach. Zobowiązany jest wówczas do zaproponowania innego terminu usługi lub opcjonalnie równorzędnej usługi zamiennej. W przypadku braku możliwości określenia innego terminu lub nie wyrażenia przez klienta chęci skorzystania z proponowanego terminu organizator jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.
  9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie organizatora i podanych do wiadomości uczestników.