Postanowienia końcowe

  1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, organizator ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług bez wypowiedzenia. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za niewykorzystane usługi w przypadku, gdy rozwiązanie umowy następuje z winy klienta lub uczestnika.
  2. Niniejszy regulamin wraz z odrębnym cennikiem usług stanowi integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy klientem a organizatorem.
  3. Regulamin oraz cennik dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.
  4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Korzystanie z usług jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do wiadomości klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie oraz na stroni internetowej organizatora.
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
  7. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii dziecka lub nagrań wideo z imprezy do celów marketingowych Sali Zabaw (strona internetowa sali zabaw, ulotki).
  8. Klient korzystający z Sali Zabaw Tęczowa Dolina akceptuje wszystkie warunki opisane w regulaminie.